Ordet logistik tros härstamma från det franska uttrycket logistique eller loger som först användes av den franske generalen Antoine-Henri Jomini och betyder ungefär placera eller framföra. Termen logistik brukar dock idag definieras ungefär som konsten att detaljerat koordinera komplexa utföranden som involverar många faciliteter, människor och material. Logistik är alltså en process av planerande av system inom förmedling av material av olika slag.

Logistiken växte fram som ett brett område särskilt på 1960 talet och har gått från att vara ett ganska smalt område till att bli ett mycket brett och teoretiskt område. Det som hände under 1960-talet var bland annat det att man introducerade totalkostandsanalysen som innebar att ett företag studerar hela det logistiska förloppet från ax till limpa vid en enskild process. Man började bland annat att mer och mer studera hur man kunde dra ner kostnader samtidigt som den logistiska processen skulle ske så effektivt och smidigt som möjligt.

Innan 1960 var logistikens fokus främst inriktad på enskilda aktiviteter inom processen som exempelvis att förbättra och optimera paketering, materialhantering, transporter och lagring. Däremot var det mindre fokus på inflödet av material och varor under tillverkning. Trots att logistiken var outvecklad på den här tiden så arbetade man dock mycket med att ta fram optimala lösningar och matematiska modeller.

Den logistiska utvecklingen efter 1960 kan indelas i fyra stycken faser, dessa är materialadministration, logistikstrategi, transport och lageroptimering och Supply Chain Managment. Materialadministrationen innebar till exempel bland annat att man insåg att en utvecklad logistik kunde bringa in mer pengar till ett företag även om man använde en dyrare modell vilket bland annat innebar att logistiken började ses som ett medel för konkurrens företag emellan i slutet på 1960-talet och logistikstrategin uppstod i Japan under 1980-talet och innebar att man började försöka att minimera slöseriet vid tillverkningen av produkter.